Màng PE Foam

Vật liệu đóng gói khác

thông tin liên hệ
Mr Quỳnh
- 0909 316 81

Màng Pe Foam Dạng Cuộn

Màng PE foam dạng cuộn
Màng PE foam dạng cuộn
Màng PE foam dạng cuộn
Màng PE foam dạng cuộn
Màng PE foam dạng cuộn
Màng PE foam dạng cuộn
Màng PE foam dạng cuộn
Màng PE foam dạng cuộn

Màng PE Foam Dạng Tấm

Màng PE foam dạng tấm
Màng PE foam dạng tấm
Màng PE foam dạng tấm
Màng PE foam dạng tấm
Màng PE foam dạng tấm
Màng PE foam dạng tấm

Màng PE Foam Dạng Ống

Màng PE Foam Dạng Ống
Màng PE Foam Dạng Ống
Màng PE Foam Dạng Ống
Màng PE Foam Dạng Ống
Màng PE Foam Dạng Ống
Màng PE Foam Dạng Ống

Màng PE Foam Dạng Túi

Màng PE Foam Dạng Túi
Màng PE Foam Dạng Túi
Màng PE Foam Dạng Túi
Màng PE Foam Dạng Túi
Màng PE Foam Dạng Túi
Màng PE Foam Dạng Túi
Màng PE Foam Dạng Túi
Màng PE Foam Dạng Túi

Băng Keo

Băng keo trong
Băng keo trong